مزرعه فروشی در ترکیه

مزرعه فروشی در ترکیه

زمین کشاورزی با چشم انداز دریا ، با حدود 400 درخت زیتون (سن درخت بیش از 30 سال است) ،

جاده خاکی در امتداد زمین اجرا می شود و در طرف دیگر یک جنگل وجود دارد ، 300 متری جاده کاشی کاری شده

زمین نزدیک به مناطق سنی است و بسیار عالی است.