راهنمای حقوقی بیمه زلزله

بیمه زلزله در ترکیه بیمه زلزله نوعی بیمه اجباری است که باید در برابر زلزله انجام شود تا خسارتی که ممکن است ناشی از زلزله